فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 528 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پایان نامه ها و رساله ها