فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 526 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.