فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 551 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.