اعضای هیات علمی

محمدرضا درفشه

محمدرضا درفشه،(بازنشسته)

استاد
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 562 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر خطی 6103778 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
گروه های خطی 6103374 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
جبر پیشرفته 6103184 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جبر 3 6103208 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جبر 2 6103207 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جبر 6103520 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظریه نمایش گروه های متناهی 6103987 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1