سیدسعید میرزرگر

سیدسعید میرزرگر،

دانشیار
  • مدیریت رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان
Scopus
  • 487 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال