سیدسعید میرزرگر

سیدسعید میرزرگر

مرتبه علمی : استاد
  • مدیریت رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان
Scopus
  • 533 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.