سیدسعید میرزرگر

سیدسعید میرزرگر،

دانشیار
  • مدیریت رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان
Scopus
  • 477 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.