سیدسعید میرزرگر

سیدسعید میرزرگر

مرتبه علمی : استاد
  • مدیریت رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان
Scopus
  • 533 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماری های محیطی و مسمومیت های آبزیان 7505120 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
بیماری های محیطی و مسمومیت های آبزیان 2507165 2 01 هفته های فرد (08:00 - 11:00) - ترم اول 1402
ماهی شناسی، تشریح و سیستماتیک 7505110 3 05 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
بهداشت و بیماری های ماهی 7501094 3 02 | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
بهداشت و بیماری های ماهی 7501094 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
بهداشت و بیماری های ماهی 7501094 3 03 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
فارماکولوژی آبزیان 7505118 2 05 | هرهفته (09:00 - 11:00) - ترم دوم 1401
کارورزی درمانگاهی 1 7505129 2 05 نامشخص - ترم دوم 1401
فارماکولوژی آبزیان 2507132 2 01 هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 11:30) | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم دوم 1401
ماهی شناسی 7501092 2 02 هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) - ترم دوم 1401
ماهی شناسی 7501092 2 01 هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
ماهی شناسی 7501092 2 03 هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
ماهی شناسی 7501092 2 04 هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
بیماری های محیطی و مسمومیت های آبزیان 7505120 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
ماهی شناسی، تشریح و سیستماتیک 7505110 3 05 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
ماهی شناسی، تشریح و سیستماتیک 2507160 3 01 | هرهفته (13:00 - 14:30) | هرهفته (12:00 - 13:00) | هرهفته (13:00 - 14:30) - ترم اول 1401
بهداشت و بیماری های ماهی 7501094 3 02 | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
بهداشت و بیماری های ماهی 7501094 3 03 | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
بهداشت و بیماری های ماهی 7501094 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
ماهی شناسی 7501092 2 01 هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) - ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3