پروفایل

  • مهارتهای فعالیتهای بین الللی 1400←1400
  • کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار 1400←1400
  • مهارتهای یادگری و یاددهی 1400←1400
  • مدیریت رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1399←1401
  • عضو کمیته منتخب ارتقا دانشگاه سمنان 1397←1397
  • مدیر گروه بهداشت وبیماریهای آبزیان 1397←1399
  • عضویت در گروه تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان شورای عالی برنامه ریزی و شورای گسترش آموزش عالی 1396←1398
  • معاون اداری ومالی 1394←1397
  • استاد راهنما دانشجویان پسر ورودی 90و91 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، بهداشت و بیماریهای آبزیان

1373 ← 1377

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1364 ← 1371

کلمات کلیدی