سیدسعید میرزرگر

سیدسعید میرزرگر

مرتبه علمی : استاد
 • مدیریت رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان
Scopus
 • 554 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • مدیریت رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان 1401←1403
 • مهارتهای فعالیتهای بین الللی 1400←1400
 • کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار 1400←1400
 • مهارتهای یادگری و یاددهی 1400←1400
 • مدیریت رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1399←1401
 • عضو کمیته منتخب ارتقا دانشگاه سمنان 1397←1397
 • مدیر گروه بهداشت وبیماریهای آبزیان 1397←1399
 • عضویت در گروه تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان شورای عالی برنامه ریزی و شورای گسترش آموزش عالی 1396←1398
 • معاون اداری ومالی 1394←1397
 • استاد راهنما دانشجویان پسر ورودی 90و91 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، بهداشت و بیماریهای آبزیان

1373 ← 1377

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1364 ← 1371

کلمات کلیدی