سیامک یاسمی

سیامک یاسمی،

استاد
  • مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل
  • عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی
  • رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 1162 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال