سیامک یاسمی

سیامک یاسمی،

استاد
  • مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل
  • عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی
  • رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 1159 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر پیشرفته 6103184 4 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
جبر خطی 6103778 4 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
جبر 1 6103204 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های همولوژیک در جبر جابجایی 6103823 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
جبر خطی 6103778 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه نمایش جبرها 6103983 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه گراف و کاربردها 6103731 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش های همولوژیک در جبر جابجایی 6103823 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نگارش علمی 6103798 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1