سیامک یاسمی

سیامک یاسمی،

استاد
  • ، مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل
  • ، عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی
  • ، رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 1130 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

  • ، رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1393←…
  • ، عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی 1393←…
  • ، مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کپنهاگ ، ریاضی

1371 ← 1373

M.Sc ، دانشگاه شهید باهنر ، ریاضی

1364 ← 1367

کارشناسی ، شهید بهشتی ، ریاضی

1356 ← 1364

فعالیت های علمی