سیامک یاسمی

سیامک یاسمی،

استاد
  • مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل
  • عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی
  • رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 1142 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1393←…
  • عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی 1393←…
  • مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کپنهاگ ، ریاضی

1371 ← 1373

کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید باهنر ، ریاضی

1364 ← 1367

کارشناسی ، شهید بهشتی ، ریاضی

1356 ← 1364

فعالیت های علمی