محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084923
اتاق : 2-716
Scopus
  • 1844 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال