نرگس سادات سجادیه

نرگس سادات سجادیه،

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش
شماره تماس : 61117567
اتاق : -
Google Scholar
  • 9 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه دوران کودکی 5102086 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
فلسفه دوران کودکی 5102086 2 24 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 24 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه معاصر 5102036 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه تربیتی اسلام و دلالت های آن در برنامه درسی 5103145 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آشنایی با فلسفه اسلامی 5106177 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
قصه گویی و نمایش خلاق 5103329 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 5101373 2 25 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فلسفه معاصر 5102001 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فلسفه اخلاق 5102052 2 24 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 5103286 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فلسفه معاصر 5102036 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آشنایی با فلسفه اسلامی 5106177 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تربیت اخلاقی 5103272 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تربیت اخلاقی 5103272 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فلسفه علم روان شناسی 5106198 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فلسفه معاصر 5102001 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
انسان از دیدگاه اسلام (با رویکرد روان شناختی) 5101524 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
برنامه درسی و تربیت دینی، دلالت های تربیتی متن دینی و سیره 5103190 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2