نرگس سادات سجادیه

نرگس سادات سجادیه،

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش
شماره تماس : 61117567
اتاق : -
Google Scholar
  • 9 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.