پیام مرادپور

پیام مرادپور،

استادیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
علوم و صنایع چوب و کاغذ
Scopus
  • 67 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 101 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال