پیام مرادپور

پیام مرادپور،

استادیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 77 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 116 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال