دانشجویان دکتری

پیام مرادپور

پیام مرادپور،

استادیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / علوم و صنایع چوب و کاغذ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 97 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 150 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال