باریس مجنونیان قراقز

باریس مجنونیان قراقز،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 369
Scopus
  • 514 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

  • عضو کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمنهای علمی 1395←1396
  • نماینده ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در شورای پردیس 1394←1395
  • سرپرست آزمایشگاه مهندسی جنگل گروه جنگلداری 1394←1397
  • عضو هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران 1393←1396
  • عضو هیئت تحریریه مجله Iranian Journal of Natural Resources Research 1393←1398
  • رییس بخش مهندسی جنگل گروه جنگلداری دانشگاه تهران 1388←1392
  • عضو هیات تحریریه مجله منابع طبیعی ایران 1387←1390
  • موسس و رییس هییت مدیره شرکت تعاونی خاص کارکنان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 1380←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشکاه کشاورزی و منابع طبیعی وین - اتریش ، مهندسی جنگل

1355 ← 1360

M.S ، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی وین ، جنگلداری - مهندسی جنگل

1354 ← 1356

کارشناسی ، تهران ، جنگل و مرتع

1344 ← 1348

فعالیت های علمی