دانشجویان دکتری

محمود بی جن خان

محمود بی جن خان،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Google Scholar
  • 570 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال