کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
Scopus
  • 9241 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال