کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
Scopus
  • 9987 ارجاعات
  • 41 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال