کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
Scopus
  • 9699 ارجاعات
  • 41 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

افتخارات