سپیده خوئی

سپیده خوئی،

استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی پلیمر | نانو شیمی
شماره تماس : 61112896
Scopus
  • 2875 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 3603 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پایان نامه ها و رساله ها