دانشجویان دکتری

سپیده خوئی

سپیده خوئی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی پلیمر | نانو شیمی
شماره تماس : 61112896
Scopus
  • 2723 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3454 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

پایان نامه ها و رساله ها