سپیده خوئی

سپیده خوئی،

استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی پلیمر | نانو شیمی
شماره تماس : 61112896
Scopus
  • 2723 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3451 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 1501020 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مباحث ویژه در زیست شناسی سلولی و تکوینی 1110153 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
شیمی و فناوری پلیمرها 1501050 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
شیمی و فناوری پوشش و چسب 1501060 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 01 | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 1501020 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نانو داروها و سامانه های انتقال دارو 2503106 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
شیمی و فناوری پوشش و چسب 1501060 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 1501020 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2