دانشجویان دکتری

سپیده خوئی

سپیده خوئی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی پلیمر | نانو شیمی
شماره تماس : 61112896
Scopus
  • 2700 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 3425 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

طرح های کاربردی