حسین صباحی

حسین صباحی،

دانشیار
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه گلخانه
  • مشاور انجمن علمی نانوبیوتکنولوژی
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | نانوبیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093196
اتاق : 355
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 268 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رسانش و هدفمند سازی دارو 8302401 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
نانو‌زیست فناوری در صنعت و محیط زیست 8302405 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
نانوساختارها و سطوح خود سازمان ده زیست تقلیدی 8302349 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مهندسی نانو‌زیست‌ساختار 8302397 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
رسانش و هدفمند سازی دارو 8302401 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نانو ساخت زیست تقلیدی 8302342 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نانو ساخت زیست تقلیدی 8302342 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
خودبازیابی در سامانه های زیستی 8302047 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربردهای نانوزیست فناوری 8302105 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی زیستی 8302048 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نانو ساخت زیست تقلیدی 8302342 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2