احمد بادکوبه هزاوه

احمد بادکوبه هزاوه،

دانشیار
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران کارگروه تاریخ و تمدن اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال