احمد بادکوبه هزاوه

احمد بادکوبه هزاوه،

دانشیار
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران کارگروه تاریخ و تمدن اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 1 4204561 2 04 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام 4204039 2 41 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
تاریخ اسلام در مصر و شام 2 4204874 2 04 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
مطالعه تحلیلی تاریخ اسلام در مصر و شام 4204026 2 42 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم اول 1400
تاریخ نهادهای آموزشی در اسلام 4204058 4 42 | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 2 4204000 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
تاریخ اسلام 3 4204032 2 41 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
تاریخ اسلام در مصر و شام 1 4204562 2 04 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 2 4204000 2 04 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ اسلام 3 4204032 2 41 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ اسلام در مصر و شام 1 4204562 2 04 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش تحقیق در تاریخ 4204020 2 41 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 1 4204561 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام 4204039 2 41 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تاریخ اسلام در مصر و شام 2 4204874 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق در تاریخ 4204020 2 41 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تاریخ نهادهای آموزشی در اسلام 4204058 4 42 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 2 4204000 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
تاریخ اسلام 3 4204032 2 41 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ اسلام در مصر و شام 1 4204562 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3