علی بیات

علی بیات،

دانشیار
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس : 88942635
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، الهیات ومعارف اسلامی

1374 ← 1382

کارشناسی ارشد ، تهران ، تاریخ وتمدن ملل اسلامی

1365 ← 1369

کارشناسی ، تبریز ، تاریخ

1357 ← 1364

فعالیت های علمی