جمال موسوی

جمال موسوی،

دانشیار
  • معاونت اداری و مالی دانشکده
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
شماره تماس : 021-42762233

پروفایل

  • عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 1396←1396
  • معاونت اداری و مالی دانشکده 1394←…
  • مدیریت گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، تاریخ

1374 ← 1378

M.S ، تهران ، تاریخ تمدن و ملل اسلامی

1368 ← 1372

کارشناسی ، تهران ، الهیات ومعارف اسلامی

1364 ← 1369

فعالیت های علمی