عباس قنبری باغستان

عباس قنبری باغستان،

استادیار
  • تاسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
  • راه اندازی رشته فوق لیسانس و دکتری زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
  • دبیر کارگروه "اجتماعی، فرهنگی و رسانه" هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها(گزارش ملی))
  • عضو کمیته ارتباطات اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه (AuAP)
  • مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
  • 88 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 323 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل محتوای پیام های ارتباطی 3106074 3 06 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 20:30) 1399/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نقد سیاست های فرهنگی ایرانی 3106068 2 06 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش شناسی تحلیل محتوی 3101185 2 61 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در پژوهش های ارتباطی 3106073 2 06 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
روش های تحقیق کیفی رسانه ها 3106057 3 61 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/15 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1398
رسانه ها و حوزه عمومی 3101183 2 62 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1398
رسانه ها و حوزه عمومی 3101183 2 61 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/14 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1398
تحلیل محتوای پیام های ارتباطی 3106074 3 06 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
جامعه شناسی فرهنگی 3102253 3 06 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق در مطالعات فرهنگی 3106029 2 06 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
روش شناسی تحلیل محتوی 3101185 2 61 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در پژوهش های ارتباطی 3106073 2 06 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
روش های تحقیق کیفی رسانه ها 3106057 3 61 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 2 3120068 2 61 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1398/03/28 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1397
نقد سیاست های فرهنگی ایرانی 3106068 2 13 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اصول روابط عمومی 3101115 3 61 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (13:30 - 15:00) ترم اول 1397
روش شناسی تحلیل محتوی 3101185 2 61 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1