حسن گندمی نصرآبادی

حسن گندمی نصرآبادی،

دانشیار
  • رییس بخش کنترل کیفی مواد غذایی
Scopus
  • 824 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 1233 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • رییس بخش کنترل کیفی مواد غذایی 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، بهداشت و کنترل مواد غذایی

1383 ← 1387

دکتری عمومی ، شیراز ، دامپزشکی

1377 ← 1383

فعالیت های علمی