دانشجویان دکتری

فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی،

دانشیار
  • مدیرگروه روابط بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112302
Google Scholar
  • 135 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها