فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیرگروه روابط بین الملل
  • مدیر رشته روابط بین الملل پردیس البرز دانشگاه
  • عضویت در گروه حقوق پردیس البرز دانشگاه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112302
Google Scholar
  • 155 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز 1387←1389
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز 1383←1385
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز 1383←1385
  • عضو شورای آموزشی دانشگاه شیراز 1383←1385
  • عضو شورای کارآفرینی دانشگاه شیراز 1381←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، علوم سیاسی (روابط بین الملل)

… ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

… ← 1370

Ph.D ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1374 ←

کلمات کلیدی