دانشجویان دکتری

فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی،

دانشیار
  • مدیرگروه روابط بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112302
Google Scholar
  • 135 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز 1387←1389
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز 1383←1385
  • عضو شورای آموزشی دانشگاه شیراز 1383←1385
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز 1383←1385
  • عضو شورای کارآفرینی دانشگاه شیراز 1381←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

… ← 1370

Ph.D ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1374 ←

کلمات کلیدی