اعضای هیات علمی

فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی،

دانشیار
  • مدیرگروه روابط بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112302
Google Scholar
  • 130 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.