اعضای هیات علمی

فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی،

دانشیار
  • مدیرگروه روابط بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112302
Google Scholar
  • 130 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقش قدرت در سیاست بین الملل 2102072 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
سیاست خارجی تطبیقی 2102044 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
تئوری های روابط بین الملل 1503641 3 01 هرهفته (10:00 - 13:00) - ترم اول 1400
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 02 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
نقش قدرت در سیاست بین الملل 2102072 2 02 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نقش قدرت در سیاست بین الملل 2102072 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/19 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
سیاست بین الملل 2102042 3 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مطالعه تطبیقی نظام های سیاسی بین المللی 2102065 2 02 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
سیاست خارجی تطبیقی 2102044 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اصول روابط بین الملل 2101388 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سیاست خارجی تطبیقی 2102112 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مطالعه تطبیقی نظام های سیاسی بین المللی 2102065 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاست خارجی تطبیقی 2102112 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2