اعضای هیات علمی

فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی،

دانشیار
  • مدیرگروه روابط بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112302
Google Scholar
  • 130 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.