فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضویت در گروه حقوق پردیس البرز دانشگاه
  • مدیرگروه روابط بین الملل
  • مدیر رشته روابط بین الملل پردیس البرز دانشگاه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112302
Google Scholar
  • 148 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.