شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی