شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی،

استادیار
 • احداث و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اصلاح و تکثیر ثعلب (ارکیده ها)
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی دانشجویان کارشناسی ورودی 1400 گروه باغبانی
 • عضو کمیته ارزش ثعلب
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه باغبانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
Scopus
 • 53 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 166 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

 • مسئول راه اندازی مرکز کشت بافت پردیس ابوریحان 1398←1399
 • مسئول برگزاری و نظارت بر فرایند اجرای مصاحبه دانشجویان دکتری در سال تحصیلی 97-98 در گروه باغبانی 1398←1398
 • مسئول راه اندازی سردخانه های شماره 1 و 2 گروه علوم باغبانی 1398←1399
 • احداث و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اصلاح و تکثیر ثعلب (ارکیده ها) 1394←…
 • مدیر گروه باغبانی 1394←1396
 • راهنمایی دانشجویان کارشناسی ورودی 1392 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1387 ← 1393

M.S ، دانشگاه تهران ، باغبانی

1377 ← 1379

کارشناسی ، تهران ، باغبانی

1373 ← 1377

کلمات کلیدی