شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی،

استادیار
پردیس ابوریحان
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1387 ← 1393

M.Sc ، تهران ، باغبانی

1377 ← 1379

B.Sc ، تهران ، باغبانی

1373 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، باغبانی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی