فاطمه آذری کیا

فاطمه آذری کیا،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فناوری صنایع غذایی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040910
Scopus
 • 427 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 601 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • بهبود مهارت های معنوی 1400←1400
 • مربیگری و تسهیل گری 1400←1400
 • کارآفرینی و مهارت های کسب و کار 1400←1400
 • مهارت های یادگیری و یادهی 1400←1400
 • فعالیت های گروهی و تیم سازی 1400←1400
 • مهارت های ارتباطی و تربیتی 1400←1400
 • مهارت های نیک زیستن 1400←1400
 • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، تکنولوژی مواد غذایی

1390 ← 1394

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

1385 ← 1387