فاطمه آذری کیا

فاطمه آذری کیا،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه فناوری صنایع غذایی / پردیس ابوریحان
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040910
Scopus
  • 298 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 458 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • مهارت های ارتباطی و تربیتی 1400←1400
  • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، تکنولوژی مواد غذایی

1390 ← 1394

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

1385 ← 1387

فعالیت های علمی