آرمین توحیدی

آرمین توحیدی،

استاد
  • عضو کمیته اجرایی شبکه کیفیت تدریس-یادگیری
  • دبیر انجمن علمی هلشتاین ایران
  • عضو هسته قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی
  • مسئول دبیرخانه نظام نوآوری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
  • عضو شورای راهبردی ترویج علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
علوم‌ دامی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 702 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها