آرمین توحیدی

آرمین توحیدی،

استاد
  • عضو کمیته اجرایی شبکه کیفیت تدریس-یادگیری
  • دبیر انجمن علمی هلشتاین ایران
  • عضو هسته قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی
  • مسئول دبیرخانه نظام نوآوری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
  • عضو شورای راهبردی ترویج علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
علوم‌ دامی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 702 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه کالبدشناسی و فیزیولوژی 7108327 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
نورواندوکرینولوژی 7108286 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی 7108326 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی شیردهی 7108176 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی رشد 7108150 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه کالبدشناسی و فیزیولوژی 7108327 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی 7108326 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تشریح و فیزیولوژی دام 1 7108047 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی شیردهی 7108176 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تشریح و فیزیولوژی دام 2 7108221 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1397
فیزیولوژی رشد 7108150 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نورواندوکرینولوژی 7108286 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
تشریح و فیزیولوژی دام 1 7108047 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی شیردهی 7108176 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ناباروری در حیوانات مزرعه ای 7108308 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی رشد 7108150 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نورواندوکرینولوژی 7108286 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تشریح و فیزیولوژی دام 2 7108221 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
دامپروری عمومی 7108074 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
دامپروری عمومی 7108074 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2