ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند،

استاد
  • ، عضو هیات رئیسه همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش
  • ، کمیته راهبردی دانشکده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117448
اتاق : -
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 607 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد و تامین مالی مدرسه 5105230 2 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور 5105211 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مالیه آموزش عالی و بودجه ریزی 5105144 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اقتصاد آموزش و پرورش 5105268 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بودجه بندی و مدیریت مالی 5105035 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کلیات اقتصاد 5105094 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور 5105211 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی آموزش عالی 5105104 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مالیه آموزش عالی و بودجه ریزی 5105144 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار موضوعی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 5105201 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اقتصاد آموزش و پرورش 5105268 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور 5105211 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد آموزش عالی 5105293 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد آموزش و پرورش 5103026 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار موضوعی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 5105201 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2