علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
Scopus
  • 232 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 588 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال