علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 126 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 437 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال