اعضای هیات علمی

علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
Scopus
  • 255 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 644 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال