علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
Scopus
  • 133 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
Google Scholar
  • 481 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال