علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی

پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
Scopus
  • 240 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
Google Scholar
  • 589 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.