علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
Scopus
  • 388 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 853 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوتکنولوژی گیاهی تکمیلی 7303681 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
مهندسی ژنتیک 7303573 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
بیوشیمی گیاهی 7303539 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
اصول به نژادی گیاهی 7303672 3 01 هرهفته (13:00 - 14:30) | هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم دوم 1401
بیوشیمی پیشرفته 7303610 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مهندسی ژنتیک پیشرفته 7303578 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
بیوتکنولوژی گیاهی 7303066 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
بیوتکنولوژی گیاهی تکمیلی 7303681 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
مهندسی ژنتیک 7303573 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
به نژادی گیاهی ملکولی 7303567 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
بیوشیمی گیاهی 7303539 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
بیوشیمی پیشرفته 7303610 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مهندسی ژنتیک پیشرفته 7303578 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
به نژادی گیاهی ملکولی 7303567 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نمایش 14 نتیجه
از 1