علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
Scopus
  • 365 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 791 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طرح های کاربردی