اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران
  • عضویت در قطب علمی گردو
  • عضو کمیته راهبری و سیاست گذاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه مدیریت
  • عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران
  • عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه فنی و کشاورزی دانشکدگان ابوریحان
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فنی کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 1290 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2230 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.