آرین قلی پور

آرین قلی پور،

استاد
 • عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم
 • عضو هیئت امنا
 • عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور
 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه
 • کارشناس استاندارد
 • کارشناس استاندارد
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم
 • عضو "کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران"
 • رئیس کارگروه آموزش و منابع انسانی
 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه
دانشکده مدیریت
مدیریت منابع انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 25 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
 • 499 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.