آرین قلی پور

آرین قلی پور،

استاد
 • عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم
 • عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور
 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه
 • کارشناس استاندارد
 • کارشناس استاندارد
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم
 • عضو "کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران"
 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه
دانشکده مدیریت
مدیریت منابع انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 24 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
 • 485 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه 1398←…
 • عضو "کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران" 1397←…
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم 1397←…
 • کارشناس استاندارد 1397←…
 • کارشناس استاندارد 1396←…
 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه 1396←…
 • عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور 1396←…
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم 1395←…
 • عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران 1395←…
 • عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1391←1392
 • عضو هیات تحریریه مجله سیاستهای کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام 1391←1392
 • عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های مدیریت عمومی 1389←1392
 • عضو هیات تحریریه مجله مدیریت اطلاعات 1389←1392
 • عضو هیات تحریریه مجله سخن سمت 1388←1392
 • کمیته برنامه پنجم توسعه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 1388←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی