علیرضا مقدم نیا

علیرضا مقدم نیا،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 246
Scopus
  • 1331 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2526 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال