دانشجویان دکتری

علیرضا مقدم نیا

علیرضا مقدم نیا،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌
شماره تماس : 246
Scopus
  • 1466 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 2766 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال