علیرضا مقدم نیا

علیرضا مقدم نیا،

دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 246
Scopus
  • 1537 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 2844 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال