علی سلاجقه

علی سلاجقه،

استاد
 • عضو هیات امنای دانشگاه ارومیه
 • عضو هیات امنای دانشگاه جیرفت
 • عضو هیات امنای دانشگاه ولایت
 • عضو هیات امنای معاونت آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
 • رییس هیات امنای پژوهشکده محیط زیست کشور
 • عضو هیات امنای مراکز پژوهشی منطقه 1 کشور
 • عضو شورایعالی استاندارد کشور
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
 • 261 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 865 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • عضو شورای عالی شهرسازی کشور 1400←1401
 • دبیر و عضو شورایعالی محیط زیست کشور 1400←1401
 • عضو هیات امنای دانشگاه جیرفت 1400←1404
 • عضو شورایعالی آب کشور 1400←1401
 • عضو هیات امنای معاونت آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1400←1403
 • عضو هیات امنای مراکز پژوهشی منطقه 1 کشور 1400←1404
 • عضو شورایعالی استاندارد کشور 1400←1403
 • رییس مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست کشور 1400←1401
 • عضو هیات امنای پژوهشکده سوانح طبیعی کشور 1399←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، فلوریدا - آمریکا ، مهندسی منابع آب - رد پای آب

1391 ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم مهندسی آبخیز - مهندسی رودخانه

1375 ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی آبخیز- سیلاب

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری

1366 ← 1370

کلمات کلیدی