حسین آذرنیوند

حسین آذرنیوند،

استاد
 • رئیس دانشکده منابع طبیعی
 • سرپرست مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو هیت تحریریه
 • رئیس انجمن علمی مرتعداری ایران
 • عضو شورا سیاست گذاری انتشارات دانشگاه تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
احیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی
Scopus
 • 309 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
 • 2180 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

پروفایل

 • عضو شورا سیاست گذاری انتشارات دانشگاه تهران 1398←…
 • رئیس انجمن علمی مرتعداری ایران 1398←1401
 • رئیس دانشکده منابع طبیعی 1395←…
 • مدیر گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی 1394←1396
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 1394←1396
 • مدیر گروه محیط زیست 1393←1396
 • قائم مقام مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 1389←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مرتعداری

1375 ← 1382

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مرتعداری

1364 ← 1369

فعالیت های علمی