خالد احمدالی

خالد احمدالی،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
دانشکده‌ منابع طبیعی‌
Scopus
  • 60 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 323 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی آبیاری

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، آبیاری و زهکشی

… ←